CoursesWelkom op onze school

image

 

 Beste ouder,

Samen met je kind of kinderen heten we je van harte welkom in onze school De Zonne. We danken je voor het vertrouwen dat je in deze school stelt en nemen je graag mee op reis doorheen een boeiend schoolleven. Elke dag opnieuw staat het schoolteam klaar om je kind een goede school aan te bieden.

Deze website is een wegwijzer, naast de zakelijke info over het reilen en zeilen van de school, de kleuterschool en de lagere school, krijg je ook een beeld over wie we zijn en wat de kinderen leren.

Highlightmarker-blueVisie van onze school

De Zonne is het eerste deel van een samengesteld woord. 

In "de Zonne" trachten we ieder kind apart zijn plaatsje in de zon te geven; waarin het zich samen met anderen kan ontplooien tot een eigen persoonlijkheid in onze samenleving.

In het woordenboek vinden we vele woorden terug die beginnen met "zonne".

Met de zonnewijzer willen we de kinderen richting wijzen.

In de zonnewei kan het kind zich samen met anderen ontplooien en samenwerken.

De zonnestraal zorgt voor warmte en genegenheid.

De zonnebloem wijst op de rechtlijnige groei dat het kind doormaakt doorheen de jaren.

Met andere woorden samen met de kinderen trachten we ervoor te zorgen dat we het "zonnetje" in school halen.

Highlightmarker-greenCentrum voor leerlingbegeleiding

Het CLB heeft als opdracht bij te dragen tot het welbevinden van leerlingen nu en in de toekomst. Hierdoor wordt bij de leerlingen de basis gelegd van alle leren zodat zij door hun schoolloopbaan heen de comptetenties kunnen verwerven en versterken die de grondslag vormen voor een actuele en voortdurende ontwikkeling en maatschappelijke participatie.

De begeleiding van de leerlingen door het CLB situeert zich op volgende domeinen :

 • het leren en studeren
 • de onderwijsloopbaan
 • de preventieve gezondheidszorg
 • het psychisch en sociaal functioneren

Het CLB maakt zijn werking bekend aan de leerlingen en hun ouders. Het CLB werkt vraaggestuurd vanuit de leerlingen, de ouders en de scholen, behalve voor de verplichte begeleiding. 

Het schoolbestuur heeft een beleidscontract afgesloten met de VZW Mechelen-Rupel

HighlightmarkerLesuren

Maandag, dinsdag en donderdag  
  's morgens 8u45 tot 11u55
  's namiddags 13u00 tot 15u40
Woensdag  
  's morgens 8u45 tot 11u30 (met eventuele opvang tot 11u55)
  's namiddags vrij
Vrijdag  
  's morgens 8u45 tot 11u55
  's namiddags 13u00 tot 15u00

De schoolpoort is open vanaf 8u30. Dan is er bewaking op de speelplaats.

's Middags is er doorlopend bewaking voor de kinderen die blijven eten. De schoolpoort is geopend vanaf 12u30 voor de anderen.

Highlightmarker-redInschrijvingen

Nieuwe leerlingen

De inschrijvingen van de nieuwe leerlingen kunnen ten vroegste op de eerste dag van het voorafgaande schooljaar aanvangen.

Inschrijving van 2,5-jarigen: Kleuters van eenzelfde geboortejaar mogen ook ingeschreven worden tijdens dezelfde inschrijvingsperiode, al kunnen ze pas bij het begin van de daaropvolgende schooljaar instappen.

 •  De inschrijving gebeurt aan de hand van een officieel document zoals :
 • een uittreksel uit de geboorteakte;
 • het trouwboekje van de ouders;
 • de identiteitskaart van het kind;
 • de siskaart van het kind;
 • het bewijs van inschrijving in het vreemdelingenregister;
 • de reispas voor vreemdelingen

De directeur vraagt bij de eerse inschrijving het identificatienummer. Als de ouders het identificatienummer niet wensen of niet kunnen geven, vraagt de directie het identificatienummer aan het departement onderwijs. (rijksregisternummer)

De ouders ondertekenen een schriftelijke verklaring waarin ze bevestigen dat hun kind niet in een andere school is ingeschreven.

Member Access